TR | EN |

Araştırmalar

Paydaşlarımızı dinliyor, bilgiye değer veriyoruz

Esas Sosyal ’in ilk ve ana program alanı Gençler ve İstihdam olarak belirlenmiştir. Esas Sosyal Türkiye’nin önünde en büyük sorunlardan biri olan gençlerin işsizliği konusunu çeşitli araçlar ve çalışmalarla desteklerken iki ana hedef belirlemiştir. Bunlardan birincisi alanda yapılan çalışma sayısını artırmak ve bu konuda çalışan kurum ve kişileri teşvik etmek; İkincisi ise bu alandaki çalışmalar için veriye daha fazla dayalı ve işbirliği içinde çalışılabilecek bir alan yaratmaktır.

GYİAD Türkiye'de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış Raporu

Esas Sosyal, gençlik ve istihdam ekosistemine ve “genç diplomalı işsizlik” konusundaki araştırmalara destek verme amacıyla Türkiye'de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış Raporu’na sponsor olmuştur. GYİAD İstihdam Çalışma Grubu tarafından Türkiye’de genç işsizliğin dinamiklerinin ortaya çıkartılması, sebep olduğu sosyal ve ekonomik sorunların tespiti ile çözüm önerilerini kapsayacak şekilde, genel durum tespiti ve çözüm önerilerinin yanı sıra önemli bulunan dört alt konu da bu rapor kapsamında ele alınmıştır:

a) Geleceğin işleri için gerekli yetkinlikler,

b) Yapay zeka ve benzer teknolojilerin istihdama olan etkilerine hazırlık,

c) Teknik ve meslek liselerinin dönüşümü,

d) Genç diplomalı işsizlik

Türkiye'de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış Raporu

İlk Fırsat Programı Etki Analizi Projesi

Türkiye’de üniversite mezunu gençlerin iş gücü piyasasına geçişte zorluklarla karşılaştığını ilk projede ortaya koyduk. Ayrıca sıralama olarak daha gerilerde olan olan üniversitelerden mezun olan gençlerin hem kısa vadede iş bulma aşamasında ve iş buldukları alanlarda daha dezavantajlı olduklarını hem de uzun vadede hane halkı gelirlerinin daha düşük olduğunu da bulduk. Bu projenin amacı ise ESAS Sosyal İlk Fırsat Programının katılımcılar üzerindeki istihdam etkilerini araştırmaktır.

Etki Analizi Raporu

İlk Fırsat Programı Demografi Projesi

Yüksek öğrenim mezunlarının sayısı dünyada hızla artmaktadır. 2018 yılında Avrupa Birliği (AB) 28 ülkelerinin 20-34 yaş nüfusunun yüzde 40.7’si yüksek okul, üniversite veya üstü mezunu olmuştur.1 Bu nüfustaki yüksek öğrenim mezuniyet oranı 2008-2018 döneminde 9.6 puanlık bir artış göstermiştir.

Yüksek Öğrenim Ve İstihdam

Yeni Mezun Gençlerin İstihdamı ve Sosyal Etki Analiz Raporu

Bilkent Üniversitesi iş birliği ile yapılan iki araştırmadan ilki, Türkiye'deki eğitimli genç işsizliği ve daha az bilinen üniversitelerden mezun gençlerin iş hayatına atılma konusunda yaşadıkları zorluklarla ilgilidir. Diğeri ise yeni mezunların işe geçişlerini destekleyen İlk Fırsat Programı'nın katılımcılar üzerindeki etkilerini ölçümlemek amacıyla yapılan etki analizi araştırmasıdır.

Sosyal Etki Raporu

Diplomalı İşsiz Gençler Üzerine Araştırmalar Özet Raporu

Gençler ve istihdam alanında ve özelikle iş arayan eğitimli gençler konusunda araştırmaların yetersizliğinden yola çıkan Esas Sosyal, bu alandaki çalışmalarına veriye dayalı bilimsel temel oluşturmak amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlarla birlikte saha ve odak grup araştırmaları gerçekleştirmekte, bu araştırmaların sonuçlarını paydaşlar ve kamuoyuyla paylaşmaktadır. Bu kapsamda bugüne kadar üç ayrı araştırma gerçekleştirilmiştir.Gençlik ve İstihdam Odak Grup Araştırması, Türkiye'de Diplomalı Gençlerin İşsizliği Kamuoyu Araştırması

 7 Nisan 2016’da ise birbirini tamamlayan bu iki araştırmanın sonuçlarının farklı paydaşların katılımıyla irdelendiği “Gençlik ve İstidam Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir

Araştırma Özeti - Toplantı Sonuçları

Gençlik ve İstihdam Odak Grup Araştırması

Üniversite eğitimi almış gençlerin okuldan çalışma hayatına geçiş süreci hakkında görüşlerini almak, bu konuda beklentilerini, ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları zorlukları anlayabilmek amacıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi tarafından Esas Sosyal için bir odak grup araştırması gerçekleştirilmiştir. 2014 yılının Ekim-Kasım ayları arasında beş kentte altı odak grup ile toplam 26 gencin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonucunda Esas Sosyal’in çalışmaları için gereken veriler toplanmış ve yorumlanmıştır.

Araştırma Sonuçları

Türkiye’de Diplomalı Gençlerin İşsizliği Kamuoyu Araştırması

Program çalışmalarına temel oluşturmak amacıyla gençler ve istihdam alanında sorunlar ve olası çözümler hakkında genel kamuoyu, üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar ve öğrencilerin ebeveynlerinin katılımıyla Türkiye genelinde Esas Sosyal adına İpsos tarafından bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. 2015 yılının Mayıs-Haziran aylarında 15 ilde toplam 2086 katılımcıyla gerçekleştirilmiş olan araştırma bilgisayar destekli yüz yüze araştırma yöntemiyle uygulanmıştır.

Araştırma Sonuçları